Kementerian Pengangkutan Malaysia
 

Pelan Induk Logistik dan Fasilitasi Perdagangan


Kepentingan industri logistik diakui oleh pemerintah dengan pelancaran Pelan Induk Kemudahan Logistik dan Perdagangan pada Mac 2015. Ini bertujuan untuk memberikan arah strategik bagi pengembangan industri logistik untuk meningkatkan lagi produktiviti dan daya saingnya dengan visi untuk menjadi "Gerbang Logistik Pilihan ke Asia". Pelan Induk menggariskan 5 perubahan strategik dan 21 item tindakan yang akan dilaksanakan.​

logistics-gateway.png

Executive Summary Logistics and Trade Facilitation Masterplan

​​Latar Bel​akang

Industri logistik merupakan tulang belakang kepada rantaian perbekalan dan ia dianggap sebagai kunci untuk merangsang perdagangan, memudahkan perniagaan dan memacu pertumbuhan ekonomi. Menyedari potensi Malaysia dalam industri ini, Unit Perancang Ekonomi (EPU) telah membangunkan Pelan Induk Logistik dan Fasilitasi Perdagangan bagi menyediakan hala tuju strategik untuk meningkatkan lagi produktiviti dan daya saing industri logistik.

Pelan Tindakan

Sejumlah 21 pelan tindakan akan dilaksanakan di bawah pelan ini bagi meningkatkan produktiviti serta menghubungkan industri dan pasaran baik di peringkat negara mahupun peringkat antarabangsa.​

Pelan tindakan yang dirancang ini bagi mengatasi halangan-halangan dalam industri, merangsang pembangunan ekonomi tempatan dan mengukuhkan kedudukan Malaysia di rantau Asia.