Kementerian Pengangkutan Malaysia
 

Pengenalan

Visi

Peneraju transformasi sistem pengangkutan bers​epadu, efisien dan selamat

Misi

Memperkasakan sistem pengangkutan berteraskan teknologi sebagai pemangkin pembangunan negara

Moto

Pengangkutan Mampan Nadi Pembangunan Negara

Fungsi

 • Menggubal dan melaksanakan dasar-dasar pengangkutan darat, logistik, maritim dan udara.
 • Merancang dan melaksanakan projek infrastruktur pengangkutan darat. logistik, maritim dan udara.
 • Menerajui integrasi sistem pengangkutan kebangsaan yang holistik.
 • Menyediakan sistem penyampaian perkhidrnatan pengangkutan bagi darat, logistik, maritim dan udara.
 • Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang berkaitan darat, rogistik, maritim dan udara.
 • Menentukan kadar fi dan can' bagi perkhidmatan yang disediakan Kementerian.
 • Mengawal selia pematuhan perundangan dan piawaian perkhidmatan, kesefamatan (service and safety standards).
 • Memudahcara urusniaga bagi industri berkaitan darat, logistik, maritim dan udara.
 • Menerajui program kerjasama serantau dan antarabangsa dalarn bidang pengangkutan.

Objektif

 • Memastikan pematuhan undang-undang dan peraturan secara telus dan berintegriti.
 • Menentukan penyampaian perkhidmatan yang cekap, efsien dan selamat.
 • Meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi negara.
 • Memperkasakan sektor logistik melalui rantaian bekalan yang seamless.
 • Menentukan sistem pengangkutan berteraskan teknologi hijau.
 • Penglibatan secara aktif dan berpengaruh dalam organisasi antarabangsa.​