About Ministry of Transport


Kementerian Pengangkutan Malaysia adalah bertanggungja​wab di dalam merancang dan melaksanakan dasar, strategi dan program sektor pengangkutan awam yang meliputi pengangkutan darat, maritim dan udara. Ini ba​gi meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan ke arah m​​enyediakan sistem pengangkutan yang cekap, selamat dan berkesan ke arah memantapkan multimodalism serta meningkatkan daya s​aing negara.​​​​​​

Maklumat Korporat

Kementerian Pengangkutan Malaysia bertanggungjawab dalam sektor berikut:​​​​