Kumpulan Kluster

​​Kumpulan Kerja Kluster​

Empat Kumpulan Kerja Kluster dibentuk untuk memelopori pelaksanaan Pelan Induk Fasilitasi Logistik dan Perdagangan. Kumpulan Kerja Cluster (CWG) ditugaskan untuk menangani masalah semasa serta melaksanakan rancangan tindakan dalam Pelan Induk. Kumpulan Kerja Empat Kluster ini dikategorikan sesuai agar sesuai dengan item tindakan dalam Pelan Induk.

​​​ ​ NLTF.png