Kementerian Pengangkutan Malaysia

Unit Integriti

​Latar Belak​​ang

Unit Integriti, Kementerian Pengangkutan diwujudkan mulai Mei 2014 selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013. Unit Ini bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan.

Penubuhan Unit Integriti, Kementerian Pengangkutan merupakan usaha kawalan dalaman untuk menguruskan integriti dalam organisasi. Unit ini bertanggungjawab untuk melaksanakan 6 fungsi teras seperti berikut:

 • Tadbir Urus
 • Pengukuhan Integriti
 • Pengesanan dan Pengesahan
 • Pengurusan Aduan
 • Pematuhan
 • Tatatertib

Piagam Pelanggan

 • Mengesan dan mengesahkan sebarang aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh pembukaan fail.
 • Bertindak ke atas aduan yang diterima berkaitan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari masa aduan diterima.
 • Maklumat dan identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan mengikut undang-undang yang berkuatkuasa.
 • Mendidik dan membudayakan pelaksanaan integriti di Kementerian Pengangkutan.

Fun​gsi

Penubuhan Bahagian Integriti ini merupakan usaha kawalan dalaman oleh Kementerian untuk menguruskan integriti dalam organisasi. Bahagian ini bertanggungjawab untuk melaksanakan enam (6) fungsi teras seperti berikut :-

 1. Tadbir Urus

  - Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan;​

 2. Pengukuhan Integriti

  - Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam orgnisasi;

 3. Pengesanan Dan Pengesahan

  - Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan

  - Melaporkan​ salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab;

 4. Pengurusan Aduan

  - Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi;

 5. Pematuhan

  - Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan

 6. Tatatertib

  - Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

Objektif​​

 1. Memastikan pegawai Kementerian mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh serta meningkatkan semangat patriotisme.
 2. Membendung salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi dalam kalangan penjawat awam.

Carta ​Orga​nisasi​​​​

chart


​​