Kementerian Pengangkutan Malaysia

Pengangkutan Jalan


Di bawah pengangkutan jalan terdapat dua (2) akta induk dan satu (1) akta subsidiari iaitu Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya 2​012 dan Ka​edah-kaedah Pengangkutan Jalan.​


road

kaedah kenderaan motor

Akta-Akta


Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333]

Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalu lintas di jalan-jalan dan lain-lain perkara yang mempunyai hubung kait dengan jalan raya dan kenderaan. Selain itu, akta ini juga memperuntukkan perlindungan terhadap pihak ketiga terhadap risiko-risiko berbangkit daripada penggunaan kenderaan motor selain memperuntukkan kaedah/cara bagi pembinaan dan penggunaan kenderaan motor. ​.​

M​uat turun:
Akta Pengangkutan Jalan 1987 [​Akta 333]

Akta Institut Pe​nyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 [Akta 748]

Suatu akta telah digubal bagi mengukuhkan kewujudan MIROS sebagai sebuah pertubuhan perbadanan (body corporate) dan memberi kuasa serta perlindungan undang-undang kepada Institusi berkenaan dalam melaksanakan fun​gsi-fungsinya dengan sempurna. Penggubalan akta ini melibatkan 60 seksyen yang mana telah mula berkuatkuasa mulai 15 Julai 2012.​

M​uat turun: Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 [​Akta 748]

Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan

Melibatkan kompilasi 50 kaedah-kaedah yang berkaitan dengan sektor pengangkutan jalan. Kaedah-kaedah ini adalah memperincikan akta ibu (APJ 1987) dan dan akan dipinda dari semasa ke semasa bergantung kepada sesuatu polisi yang ditetapkan oleh Kerajaan.

Kaedah-kaedah yang digubal adalah​:

rules​​​​​